Obhajoba diplomové práce

Obhajoba diplomové práce představuje nezbytnou, avšak někdy podceňovanou součást hodnocení a může tvořit až jednu třetinu výsledné známky. To je třeba mít na paměti již při psaní textu a zejména pak při sestavování seznamu použité literatury. Příliš rozsáhlý seznam prostudovaných publikací, na něž není přímo v diplomové práci odkazováno, může budit dojem, že některá uvedená díla plní funkci „vaty“ a mají pouze rozšířit bibliografii. Zejména se to týká monografií, které nemají přímý vztah k tématu, a publikací, které mají charakter přehledů či kompendií. Rovněž tak se nedoporučuje uvádět publikace vedoucího diplomové práce či oponenta, pakliže nemají přímý vztah k tématu či pakliže na ně v rámci textu neodkazujete.
Na následnou obhajobu je vhodné pamatovat také již při samotné volbě tématu diplomové práce. Příliš široce pojaté téma může vést k tomu, že dílo bude příliš popisné a nepůjde do hloubky. Rovněž není dobré pojímat praktickou část jen jako jakýsi „přívažek“ či dodatek k teoretické části. Naopak, mělo by se jednat o plnohodnotnou část diplomové práce, která bude ověřovat, zda platí stanovené hypotézy. Při jejich volbě je žádoucí vybrat co nejkonkrétnější hypotézu a stanovit jasnou metodiku, s jejíž pomocí budete hypotézu ověřovat. Tuto metodiku by měl odsouhlasit vedoucí diplomové práce.
Po odevzdání diplomové práce obdržíte posudek od vedoucího i oponenta. Tyto posudky je třeba velmi dobře si přečíst, jelikož předmětem obhajoby budou právě připomínky či dotazy v nich obsažené. Oponenta zpravidla zajímají především odpovědi na otázky obsažené v posudku. Pokud je posudek spíše špatný, není vhodné jej vyvracet či poukazovat na nepochopení, ale zdůvodnit svůj postup a připustit i jiné možnosti řešení, podepřené například o názory některých autorů. Ostatní členové komise čtou diplomovou práci až při obhajobě a soustředí se tak zejména na její formální stránku, zejména na citace. Tento aspekt proto není dobré podceňovat.
Součástí obhajoby je také prezentace diplomové práce formou jejího stručného představení. To se děje zpravidla na začátku a je proto vhodné se na ni důkladně připravit. Je to součást obhajoby, kterou můžete nejvíce ovlivnit, a pakliže se Vám podaří, máte zpola vyhráno. Buďte si jisti, že při prezentaci Vám budou všichni členové komise věnovat maximální pozornost. Pakliže je obvyklá praxe taková, že diplomovou práci pouze stručně představujete, aniž byste se opírali o elektronickou prezentaci, je třeba sestavit si osnovu, v níž bude stručně představeno téma práce, zvolené metody a závěry. Není vhodné zabíhat příliš do podrobností, poněvadž pak nezbývá prostor na to podstatné. Velmi dobře působí také, uvedete-li, jakým dalším směrem by se zkoumání dané problematiky mělo ubírat – dáváte tím najevo svůj zájem o téma a potvrzujete, že jeho výběr nebyl náhodný.
Pakliže při obhajobě diplomové práce užíváte prezentaci (např. v PowerPointu), měli byste dodržet několik zásad. Na jednotlivých slidech by mělo být jen to nejdůležitější, méně je v tomto případě více. Volte spíše větší písmo, aby bylo dobře čitelné. Prezentaci obohaťte o přehledné tabulky, schémata a grafy (samozřejmě tam, kde to jde a je to účelné). Konečně po dobu prezentace se dívejte na komisi, nikoli na promítané slidy. Závěrem jedna obecná rada: před obhajobou diplomové práce si svou řeč vyzkoušejte, klidně i před publikem.

1 komentář »

  1. [...] i v oblasti obsahové může takováto šablona pomoci s koncepcí práce. Většina vzorů diplomové práce obsahuje všechny formální náležitosti jako je podoba titulního listu, vakátu (záměrně [...]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>